Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Do wszystkich zainteresowanych,

mając na uwadze istotne zmiany przepisów prawa wprowadzone Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w tym Ustawy o odpadach (dalej „ustawa”), które to w momencie wejścia w życie z dniem 6 września br. nałożyły nowe obowiązki na podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami, w tym w szczególności obowiązek pełnej cyfryzacji w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem ,,Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (dalej „BDO”), zapisy działu VI cytowanej powyżej ustawy nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Poprzez system ewidencjonowania rozumiemy m.in. dokumenty towarzyszące przekazywaniu odpadów do zagospodarowania, np. kartę przekazania odpadów (dalej „KPO”), kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK), wszystkie rodzaje kart ewidencji. Zgodnie z założeniami modułu ewidencji odpadów w BDO wytwórca odpadów tworzy KPO, wskazując podmiot transportujący i odbierający. Wyjątkiem od tego schematu jest wytwarzanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. W tym wypadku to podmiot odbierający te odpady zobligowany jest do wygenerowania takiego dokumentu. Aby w prawidłowy sposób móc dokonać wystawiania, generowania i potwierdzania każdy z podmiotów biorących udział w procesie (wytwarzający, transportujący oraz odbierający) musi posiadać indywidualne konto w BDO.

W związku z powyższym m.in. wszystkie podmioty świadczące usługi odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych powinny zweryfikować swoją gotowość do dostarczania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu po 1 stycznia 2020 roku. W tym celu prosimy o sprawdzenie następujących informacji:

  1. Czy Państwo i/lub Państwa podwykonawcy są wpisani do rejestru w BDO - jeżeli nie, prosimy o sprawdzenie czy powinniście Państwo dokonać rejestracji. W tym celu pomocne może być wypełnienie ankiety zamieszczonej pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/. Wszelkie pomocnicze informacje, w tym formularze znajdziecie Państwo na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO
  2. W trakcie transportu kierowca pojazdu dokonującego przemieszczenia zobowiązany będzie do posiadania wygenerowanego dokumentu KPOK. Dokument ten może mieć zarówno formę papierową jak i elektroniczną. Każdy z nich będzie posiadał indywidualny kod QR.

W celu lepszego zaznajomienia się z powyższym procesem polecamy cykl bezpłatnych szkoleń prowadzony przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/. Na wskazanej stronie dostępny jest również film szkoleniowy: https://bdo.mos.gov.pl/news/film-szkoleniowy-z-modulu-ewidencji-odpadow-juz-dostepny/ Jednocześnie informujemy, że w związku z przedstawionymi powyżej wymaganiami, do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu przyjmowane będą wyłącznie transporty odpadów, dla których w systemie BDO zostały utworzone i wygenerowane dokumenty KPOK.

Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższymi zmianami, od dnia 2 stycznia 2020 r., czas oczekiwania na przyjęcie odpadów na instalację może ulec wydłużeniu, prosimy więc o wyrozumiałość i uwzględnienie tego przy planowaniu pracy.

Zdjęcie dekoracyjne przedstawiające laptopa stojącego na biurku