Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Rok 2019 był trzecim pełnym rokiem eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, w którym instalacja funkcjonowała sprawnie i bez zakłóceń.

ITPOK 2019 w liczbach:

  • przetworzono 209 861 Mg zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
    z terenu ZM GOAP i gminy Suchy Las;
  • wytworzono 113 897,28 92  MWh energii elektrycznej, z czego sprzedano 92 542,50 MWh. Na własne potrzeby wykorzystano 15 013,52 MWh energii elektrycznej (ITPOK jest samowystarczalna energetycznie). Sprzedano także 322 917,88 GJ energii cieplnej.
  • średnia wartość kaloryczna odpadów wyniosła 8,0895 GJ/Mg;
  • 34 984 śmieciarek wjechało na teren instalacji;
  • ponad 3000 osób odwiedziło instalację w ramach wycieczek edukacyjnych dotyczących funkcjonowania ITPOK oraz zorganizowanych Dni Otwartych.

Eksploatacja

W 2019 r instalacja funkcjonowała planowo, sprawnie i bez zakłóceń.

W dalszym ciągu prowadzono monitoring wpływu Instalacji na środowisko zarówno przez prowadzenie ciągłych pomiarów emisji substancji do powietrza , jak i pomiarów okresowych realizowanych w takich obszarach jak: badania jakości i stanu wód podziemnych, badania emisji do powietrza metali ciężkich, dioksyn i furanów, badania jakości ścieków bytowych oraz wód odpadowych i roztopowych wprowadzanych do kanalizacji innych podmiotów. W 2019 r. Wielkopolski Inspektor Ochrony Środowiska przekazał wyniki pomiarów emisji do powietrza wykonanych w 2018 r. Pomiary te potwierdziły, że emisja z ITPOK jest dużo niższa niż obowiązujące standardy emisyjne.

Prowadzone były także działania mające na celu dostosowanie wizyjnego systemu monitoringu do wymogów ustawy o odpadach i przepisów szczegółowych w tym zakresie oraz przystosowanie instalacji do uruchomienia BDO. Rozpoczęto również prace nad dostosowaniem instalacji do nowych konkluzji BAT dla instalacji spalania odpadów.
W zakładzie przeprowadzono autodiagnozę ryzyk środowiskowych przemysłowych
i środowiskowych.

 

Edukacja ekologiczna

Podczas Dni Otwartych ITPOK: w czerwcu 2019 r. spalarnię odwiedziło 250 osób, natomiast w listopadzie udział wzięło 220 osób.

Oprócz dni otwartych instalacja był udostępniona do zwiedzania przez cały rok. W ubiegłym roku ITPOK poszerzył ofertę edukacyjną o program skierowany do dzieci poniżej 7 roku życia. Przez 6 miesięcy trwania warsztatów odbyło się 13 zajęć, w których uczestniczyło 279 dzieci. Łącznie w 2019 r. spalarnię odwiedziło ponad 3231 osób, w ramach 118 grup zwiedzających.

Zdjęcie przedstawiające infrastrukturę i budynki