Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – zarządzanie strategiczną instalacją do zagospodarowania odpadów w dobie COVID-19

Na Instalacji podjęto szereg działań profilaktycznych, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka zamknięcia Instalacji np. w przypadku stwierdzenia na jej terenie ogniska COVID-19.

Dział operacyjny ITPOK:

Z każdej z 4 obecnie pracujących brygad została wyznaczona 1 osoba, która pracowała / pracuje w formie „dyżuru domowego” – są to osoby tak wybrane co do pełnionych funkcji aby w razie wystąpienia potrzeby można z ich udziałem utworzyć jedną dodatkową, w pełni samodzielną  Brygadę (np. stwierdzenie ogniska COVID-19 u innych brygad).

Pracownicy zostali poinformowani o wprowadzeniu przekazywania zmian w formie elektronicznej i/lub papierowej – bez osobistego kontaktu pomiędzy Brygadami
o zaleceniu zachowania minimalnej odległości 1,5 m oraz do minimum ograniczyć kontakt z kierowcą zachowując strefę

 

Dział utrzymania ruchu:

Podjęto decyzję o  pozostawieniu na obydwu zmianach po 1 Mechaniku i 1 Elektryku  a pozostali pracownicy brygad pełnią „dyżury domowe” oczekując na ewentualne wezwanie (droga do ITPOK max 30 minut) celem usunięcia awarii.

                              

Budynek administracyjny ITPOK:

Każdy pracownik zajmuje osobny pokój biurowy, część osób wykonuje pracę zdalnie.

Pracownicy BDO – baza danych o przyjmowanych odpadach (łącznie 3 osoby) pozostają w Budynku Wagi tam przebierając się w ubrania robocze, korzystają z rękawiczek lateksowych podczas pracy i środków dezynfekujących.

W miarę możliwości nie pobierają od Kierowców kart KPO/KPOK, lecz komunikują się słownie, uzyskując specyficzny numer KPO/KPOK, sprawdzają w Systemie BDO i wpuszczają pojazd na teren ITPOK.

Wprowadzono zakaz wstępu Kierowców śmieciarek do toalety w Budynku Wagi, tak aby zminimalizować ryzyko zakażenia „z zewnątrz”.

W tym celu Miasto Poznań zabezpieczyło na terenie ITPOK dodatkową toaletę przenośną typu TOI-TOI wraz z kompleksową usługą dezynfekcji cyklicznej i uzupełniania środków czystości. Toaleta ta jest dedykowana tylko i wyłącznie dla osób obsługujących „śmieciarki” dostarczające odpady do ITPOK.

 

Informacja o zastosowanych w ITPOK środkach bezpieczeństwa zaimplementowanych do planu pracy ITPOK, które obowiązują na ITPOK w okresie epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2 aż do odwołania