Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Czy w związku z budową spalarni powstanie jakaś dodatkowa infrastruktura?

Ze względu na lokalizację spalarni w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej, konieczna jest przebudowa układu drogowego w tej okolicy. Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej ma na celu zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową przecinającą ul. Gdyńską, tuż przy granicy z gminą Czerwonak oraz stworzenie nowego połączenia ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej. Ta inwestycja wpłynie na poprawę warunków i płynność ruchu na tym odcinku, a także zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. 

Dzięki tej modernizacji znacznie zwiększy się komfort dojazdu do Poznania mieszkańców gmin leżących na północny wschód od Poznania, w szczególności mieszkańców sąsiedniej gminy Czerwonak.

Szczegółowe informacje dotyczące remontów i modernizacji układu drogowego znajdują się na stronie: www.zdm.poznan.pl/projekty-drogowe.php

Czy funkcjonowanie ITPOK wiąże się z jakimiś dodatkowymi opłatami dla mieszkańców?

Rozpoczęta w 2014 r. budowa spalarni odpadów finansowana jest ze środków pochodzących od Partnera Prywatnego – firmy (SITA Zielona Energia Sp. z o.o.) oraz ze środków unijnych pozyskanych przez Miasto Poznań, które zostaną przekazane Partnerowi Prywatnemu jako tzw. wkład własny pieniężny w przedsięwzięcie.

Natomiast środki zapewnione na rzecz budowy ITPOK ze strony inwestora prywatnego pochodzą z kapitału udziałowców SITA Zielona Energia oraz długoterminowych kredytów udzielonych przez konsorcjum trzech polskich banków: PKO BP, Pekao S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W finansowaniu inwestycji wykorzystywane są także dotacje pochodzące z Europejskiego Funduszu Spójności.

Na etapie eksploatacji opłata z tytułu funkcjonowania ITPOK będzie pochodziła z części ponoszonej już dzisiaj przez mieszkańców opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów (tzw. opłaty śmieciowej). Pozostała część tej opłaty będzie przeznaczona na pokrycie innych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Brak spalarni w regionie i dalsze korzystanie ze składowisk z dużym prawdopodobieństwem wpłynęłoby na wzrost „opłaty śmieciowej” ze względu na rosnące koszty składowania odpadów. Opłaty są obecnie celowo podnoszone, gdyż w ten sposób dąży się do maksymalnego ograniczenia tej najmniej pożądanej formy postępowania z odpadami.

Gdzie znajduje się ITPOK?

Spalarnia znajduje się przy granicy administracyjnej Miasta Poznań z terenami Gminy Czerwonak. Instalacja budowana jest w rejonie Elektrociepłowni Karolin zlokalizowanej w północno-wschodniej części Poznania, przy ulicy Gdyńskiej.

ZOBACZ MAPĘ