Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Czy spalarnia spala wszystkie odpady?

System gospodarki odpadami, w ramach którego powstała spalarnia ITPOK, położył większy niż dotychczas nacisk na selektywną zbiórkę odpadów. Dotyczy to odpadów materiałowych, zielonych, wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego, oraz odpadów z remontów, które mogą zostać przygotowane do ponownego użycia i skierowane do odzysku lub recyklingu, zgodnie z obowiązującą wszystkie kraje Unii Europejskiej hierarchią postępowania z odpadami.

Dzięki takiemu rozwiązaniu do ITPOK skierowane są tylko te odpady, które nie są przydatne do recyklingu materiałowego, ale nadają się do odzysku energetycznego w spalarni (tzw. odpady resztkowe). Do instalacji trafiają zatem zmieszane odpady komunalne (tzw. resztkowe), wysokoenergetyczne odpady balastowe z doczyszczania zebranych selektywnie odpadów materiałowych oraz odpady wielkogabarytowe (głównie zużyte meble) o dużej wartości energetycznej.

ITPOK stanowi zatem ostanie ogniwo w procesie zagospodarowania odpadów w nowoprojektowanym systemie, ale jednocześnie spalarnia nie zastąpi m.in. sortowni doczyszczania odpadów materiałowych zebranych selektywnie, kompostowni odpadów zielonych oraz składowisk.

Skąd spalarnia bierze odpady?

Na potrzeby realizacji projektu Miasto Poznań wraz z okolicznymi Gminami utworzyły Region II Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który został uwzględniony w zapisach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Odpady resztkowe z obszaru Regionu II są dostarczane do ITPOK w Poznaniu.

Jakie korzyści płyną z funkcjonowania ITPOK?

Dzięki funkcjonowaniu ITPOK na składowiska trafia o około 80 % odpadów mniej. Dzięki temu zaoszczędzone zostanie miejsce składowania, a okres eksploatacji istniejących składowisk znacznie się wydłuży. To wpływa korzystnie nie tylko na środowisko ale także na lokalny krajobraz. Ponadto znacznie zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych, deponowanych na składowiskach przyczyni się do redukcji ilości wytwarzanego tam biogazu.

Termiczne przetwarzanie odpadów jest jednym z najbardziej efektywnych sposób postępowania
z odpadami, są one bowiem bogatym i niewyczerpanym źródłem energii. Spalanie przebiega w bardzo wysokich temperaturach (powyżej 850°C). To gwarancja, że proces ten jest całkowicie bezpieczny i ogranicza możliwość powstawania szkodliwych substancji oraz ich dalszej emisji do atmosfery. Gazy, powstające w ITPOK podczas spalania odpadów, są oczyszczane w nowoczesnej instalacji oczyszczania spalin. Dopuszczalne normy emisji gazów nie są przekraczane. Po uruchomieniu ITPOK mieszkańcy mogą śledzić wyniki pomiarów w spalarni na stronie internetowej www.odzyskajkorzystaj.pl.

Dodatkowo podczas procesu spalania ITPOK wytwarza energię cieplną, która trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energię elektryczną przekazywaną następnie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. Powstające w wyniku spalania odpady poprocesowe, w tym m.in. żużle, po odzyskaniu z nich metali żelaznych i nieżelaznych są wykorzystywane np. w budownictwie drogowym.