Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Czy spalarnia będzie spalać wszystkie odpady?

Nowoprojektowany system gospodarki odpadami, w ramach którego powstaje spalarnia ITPOK, położy większy niż dotychczas nacisk na selektywną zbiórkę odpadów. Dotyczy to odpadów materiałowych, zielonych, wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego, oraz odpadów z remontów, które mogą zostać przygotowane do ponownego użycia i skierowane do odzysku lub recyklingu, zgodnie z obowiązującą wszystkie kraje Unii Europejskiej hierarchią postępowania z odpadami.

Dzięki takiemu rozwiązaniu do ITPOK skierowane zostaną tylko te odpady, które nie są przydatne do recyklingu materiałowego, ale nadają się do odzysku energetycznego w spalarni (tzw. odpady resztkowe).Do instalacji trafią zatem zmieszane odpady komunalne (tzw. resztkowe), wysokoenergetyczne odpady balastowe z doczyszczania zebranych selektywnie odpadów materiałowych oraz odpady wielkogabarytowe (głównie zużyte meble) o dużej wartości energetycznej.

ITPOK będzie zatem stanowić ostanie ogniwo w procesie zagospodarowania odpadów w nowoprojektowanym systemie, ale jednocześnie spalarnia nie zastąpi m.in. sortowni doczyszczania odpadów materiałowych zebranych selektywnie, kompostowni odpadów zielonych oraz składowisk.

Skąd spalarnia będzie brała odpady?

Według danych Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017, w 2010 roku na obszarze objętych projektem wytworzono ok. 273 tys. ton odpadów. W 2013 r. ilość ta zwiększyła się o 12 tys. ton. Prognoza przewiduje, że ilość ta będzie wzrastać i wyniesie ok. 319 tys. ton w roku 2020. Na potrzeby realizacji projektu Miasto Poznań wraz z okolicznymi Gminami utworzyły Region II Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który został uwzględniony w zapisach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Odpady resztkowe z obszaru Regionu II będą dostarczane do ITPOK w Poznaniu.

Jakie korzyści płyną z funkcjonowania ITPOK?

Dzięki funkcjonowaniu ITPOK na składowiska trafi o około 80 % odpadów mniej. Dzięki temu zaoszczędzone zostanie miejsce składowania, a okres eksploatacji istniejących składowisk znacznie się wydłuży. To wpłynie korzystnie nie tylko na środowisko ale także na lokalny krajobraz. Ponadto znacznie zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych, deponowanych na składowiskach przyczyni się do redukcji ilości wytwarzanego tam biogazu.

Termiczne przetwarzanie odpadów jest jednym z najbardziej efektywnych sposób postępowania z odpadami, są one bowiem bogatym i niewyczerpanym źródłem energii. Spalanie będzie przebiegać w bardzo wysokich temperaturach (powyżej 850°C). To gwarancja, że proces ten będzie całkowicie bezpieczny i ograniczy możliwość powstawania szkodliwych substancji oraz ich dalszej emisji do atmosfery. Gazy, powstające w ITPOK podczas spalania odpadów będą oczyszczane w nowoczesnej instalacji oczyszczania spalin. Dopuszczalne normy emisji gazów nie zostaną przekroczone. Po uruchomieniu ITPOK mieszkańcy będą mogli śledzić wyniki pomiarów w spalarni na stronie internetowej www.odzyskajkorzystaj.pl.

Dodatkowo podczas procesu spalania ITPOK wytwarzać będzie energię cieplną, która trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energię elektryczną przekazywaną następnie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. Powstające w wyniku spalania odpady poprocesowe, w tym m.in. żużle, po odzyskaniu z nich metali żelaznych i nieżelaznych będą mogły być wykorzystywane np. w budownictwie drogowym.