Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Czy spalarnia będzie zanieczyszczać środowisko?

Instalacja nie tylko nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko, ale wręcz przyczyni się do poprawy jego stanu. Już na etapie projektowania, a później podczas eksploatacji, instalacje termicznego przetwarzania odpadów poddawane są szczegółowym kontrolom i muszą spełniać wymogi rygorystycznych przepisów oraz norm w zakresie ich budowy i późniejszej eksploatacji. Przed rozpoczęciem budowy spalarnia musi posiadać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody odpowiednich instytucji na realizację inwestycji. Decyzja środowiskowa ta wskazuje, w jaki sposób należy wybudować, a następnie eksploatować spalarnię, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć jej wpływ na środowisko. Ponadto, niezbędne jest także uzyskanie pozwolenia na budowę czyli zgody na rozpoczęcie prac budowlanych.

Wykonawca – firma SITA Zielona Energia stosuje przy doborze elementów technologicznych i budowie ITPOK najnowocześniejsze technologie opisane w BAT (ang. BAT – Best Available Technology), z powodzeniem sprawdzające się obecnie w funkcjonujących już instalacjach w innych krajach Europy. Gazy wylotowe powstające w ITPOK podczas spalania będą oczyszczane przez zaawansowany, wielostopniowy system oczyszczania spalin. Dzięki temu systemowi zostaną spełnione są wymagane prawem polskim i unijnym warunki dotyczące dopuszczalnych norm emisji gazów do powietrza. Emisje są w sposób ciągły monitorowane. Dodatkowo mieszkańcy będą mieli możliwość stałego obserwowania parametrów emisyjnych z ITPOK na stronie internetowej www.odzyskajkorzystaj.pl.

Czy spalarnia jest eko?

Spalarnia odpadów jest eko, ponieważ:

  • znacząco ogranicza ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych trafiających na składowiska,
  • ogranicza emisję metanu (powstającego na składowiskach) odpowiedzialnego za efekt cieplarniany,
  • odzyskuje energię cieplną i elektryczną zawartą w odpadach (produkcja tzw. zielonej energii). Komisja Europejska klasyfikuje instalacje tego typu jako źródła energii odnawialnej,
  • według Unii Europejskiej instalacje tego typu są neutralnym źródłem emisji CO2 (potwierdzona jest zdecydowanie niższa emisja CO2 w procesie spalania odpadów niż podczas spalania węgla),
  • zakład nie zużywa dodatkowej energii – jest energetycznie samowystarczalny poprzez korzystanie z wytworzonej energii.