Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu powstała z myślą o mieszkańcach i środowisku. Inwestycja znacznie zredukowała ilość składowanych odpadów, a dodatkowo w procesie ich spalania wytwarza energię cieplną i elektryczną. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii oraz specjalistycznego systemu oczyszczania spalin, ITPOK jest całkowicie bezpieczny dla środowiska i człowieka.

Fot. Majątkowe Prawa Autorskie SITA Zielona Energia Sp. z o.o.

Osobiste prawa autorskie - Anna Dąbek, Jakub Potok
Majątkowe prawa autorskie SITA Zielona Energia sp. z o.o.

 

Parametry techniczne ITPOK:

 • typ odpadów: odpady komunalne zmieszane nie będące odpadami niebezpiecznymi i nie podlegające zbiórce selektywnej
 • wydajność instalacji: 210 000 Mg/rok
 • nominalna wydajność jednej linii termicznego przekształcania: 13,5 Mg/h
 • ilość linii termicznego przekształcania: 2
 • nominalna wartość opałowa odpadów: 8 400 KJ/kg
 • czas pracy instalacji: 7 800 h/rok
 • przewidziana wartość produkcji energii z termicznego przekształcania odpadów to ok. 128 000 MWh/rok energii elektrycznej oraz do 300 000 GJ/rok energii cieplnej

Schemat działania ITPOK:

 • Pojazdy przystosowane do transportu odpadów dostarczają zmieszane odpady komunalne do ITPOK.
 • Po zważeniu pojazdy z odpadami przejeżdżają do hali rozładunku, gdzie zostają skierowane wprost do bunkra odpadów. Zarówno w hali rozładunkowej jaki i w bunkrze, panuje podciśnienie, które eliminuje ryzyko wydostania się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz.
 • Odpady przed procesem ich przekształcania gromadzone są w bunkrze. Bunkier jest szczelną, zagłębioną w ziemi betonową fosą. Powietrze z hali rozładunkowej i bunkra jest zasysane, a następnie kierowane do spalania pod ruszt.
 • Odpady z bunkra przy pomocy suwnicy są podawane do leja zasypowego, skąd trafiają  na ruszt pieca, gdzie przebiega proces spalania. Ruszt pieca jest ruchomy (ruchome rusztowiny) i pochylony, co powoduje, że odpady podczas spalania przemieszczają się w dół rusztu. Dzięki wysokiej temperaturze - min. 850ºC, proces spalania jest bezpieczny i ogranicza możliwość powstawania szkodliwych substancji ich dalszej emisji do atmosfery
 • W procesie spalania powstaje bardzo gorąca mieszanina gazów spalinowych z powietrzem, które przepływają przez kocioł. Powietrze to podgrzewa wodę opływającą kocioł  i przetwarza ją w parę wodną, wykorzystywaną później w procesach odzysku energii.
 • Para z kotła jest kierowana do turbiny parowej, gdzie powstaje energia elektryczna. Część pary wykorzystywana jest do produkcji energii cieplnej dostarczanej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Należy dodać, że ITPOK funkcjonuje w tzw. trybie kogeneracji. Oznacza to, że w zależności od pory roku produkcja ciepła jak i energii elektrycznej jest na różnym poziomie. Średnia produkcja energii elektrycznej pokrywa zapotrzebowanie ok. 27 000 osób, a energii cieplnej ok. 5 300 mieszkań.
 • Podczas spalania powstają gazy spalinowe, które przechodzą przez wielostopniową instalację  oczyszczania. Dzięki temu następuje redukcja emisji tlenków azotu, odsiarczanie spalin, redukcja metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych, tj. dioksyn, furanów i odpylanie gazów wylotowych spalin z wykorzystaniem filtra workowego o bardzo dużej wydajności.
 • Pyły wychwycone w filtrze workowym podlegają dalszej obróbce. Bezpośrednio na terenie ITPOK są scalane i stabilizowane, tak aby można było je składować na specjalnym składowisku lub wykorzystywać jako podsadzka w kopalniach soli.
 • Po spalaniu odpadów pozostają żużle, które trafiają do zintegrowanego z rusztem odżużlacza. Tam są schładzane i kierowane do przeróbki. Z żużli po spalonych odpadach odzyskuje się metale, a pozostałą ich część, po uprzednim przygotowaniu, można wykorzystać, np. jako kruszywo w budownictwie drogowym.
 •  Wszystkie parametry procesów zachodzących w ITPOK poddawane są stałej kontroli.

KORZYŚCI Z BUDOWY ITPOK

ico1 ico1 1 Ochrona środowiska ico2 ico2 2Źródło energii ico3 ico3 3Edukacja ekologiczna ico4 ico4 4Komfort mieszkańców

Grafika BUDUJEMY ITPOK