Odzyskaj Korzystaj – Kampania promująca budowę ITPOK w Poznaniu - Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata.

Logo poznan

Rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji pn: „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I”

 

Dostępne dokumenty:

 1. Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na Budowie instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych, która jest częścią projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania", luty 2010 r.
  www.poznan.pl/mim/public/wos/documents.html?co=print&id=35846&parent=2416&instance=1039&lang=pl&lhs=wos&rhs=wos
 2. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr OŚ.V/7684-440/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (ITPOK). W dniu 6 lipca 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu wydało decyzję utrzymującą w mocy wspomnianą decyzję.
  Załącznik:
  - "Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach"

 3. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 czerwca 2010 r. nr 116/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (ITPOK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach nr 2/11, 5/29 i 5/30 oraz na fragmencie działki nr 5/27 arkusz 1 obręb Główna, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Gdyńskiej.
  Załączniki:
  - "Decyzja celu publicznego ITPOK"
  - "Załącznik 1 do decyzji lokalizacji celu publicznego ITPOK"

 4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Przedsięwzięcia: „Budowy instalacji do demontaż odpadów wielkogabarytowych w Suchym Lesie jako elementu Projektu: "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" styczeń 2009 r.
  Załączniki:
  - "ROS Suchy Las 30.01.09"

 5. Decyzja Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 października 2009 r. nr GROŚ.7625-8/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych w Suchym Lesie.
  Załączniki:
  - "Decyzja środowiskowa IDOW"

 6. Decyzja Wójta Gminy Suchy Las z dnia 9 czerwca 2010 r. nr GPU-73311/9/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych na działce nr ewid. 359, położonej w Biedrusku w gminie Suchy Las
  Załączniki:
  - "Decyzja celu publicznego IDOW"
  - "Załącznik 1 do decyzji celu publicznego IDOW"

 

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta

 

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

podgląd

Załącznik 1 do decyzji lokalizacji celu publicznego ITPOK

podgląd

Załącznik 1 do decyzji celu publicznego IDOW

podgląd

Załącznik nr2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

podgląd

Załącznik nr1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

podgląd

Załącznik nr3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

podgląd

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym

podgląd

ROS Suchy Las 30.01.09

podgląd

Opis potrzeb i wymagania Miasta

podgląd

Ogłoszenie o zamówieniu 4.04.2011

podgląd

Decyzja środowiskowa IDOW

podgląd

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

podgląd

Decyzja celu publicznego ITPOK

podgląd

Decyzja celu publicznego IDOW

podgląd